ข้อควรรู้ เกี่ยวกับ Solar Roof

ระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นการใช้พื้นที่หลังคาบ้าน อาคารธุรกิจ หรือโรงงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนที่อยู่บนหลังคา ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็น พลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรง (Direct Current) ซึ่งจะถูกส่งมายังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือ Inverter ที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน เพื่อเปลี่ยนกระแสไฟตรงให้เป็นกระแสสลับ (Alternate Current) ที่สามารถนำมาใช้งาน ได้เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ตามปกติ ไฟฟ้าที่ผลิตได้และผ่าน Inverter แล้วจะสามารถขายให้แก่การไฟฟ้าได้ทั้งหมด โดยได้รับราคาตามมาตรการ FiT ที่ภาครัฐกำหนด คือ

• ขนาดเล็กสำหรับที่พักอาศัย ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ราคารับซื้อ 6.96 บาทต่อหน่วย
• ขนาดกลาง มากกว่า 10 กิโลวัตต์ และไม่เกิน 250 กิโลวัตต์ ราคารับซื้อ 6.55 บาทต่อหน่วย
• ขนาดมากกว่า 250 กิโลวัตต์ และไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ราคารับซื้อ 6.16 บาทต่อหน่วย

ข้อดีของการผลิตไฟฟ้า ณ ที่มีการใช้แบบนี้คือ จะช่วยลดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบจำหน่ายได้ และเป็นการทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนที่มีความสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Solar Roof เพื่อติดตั้งเพื่อใช้งานเอง
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานเอง สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องของอนุญาติการไฟฟ้า เพราะเป็นการติดตั้งเพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ภายในบ้าน ไม่ได้ติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้า

การติดตั้งเพื่อใช้ไฟฟ้าเองภายในบ้าน มีหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น

– ต้องการลดค่าไฟฟ้าในบ้าน โดยให้แผงโซล่าเซลล์ช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าในตอนกลางวัน (ตอนที่มีแดด)
– ต้องการใช้งานตอนไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ เป็นตัวช่วยกักเก็บพลังงาน
– ต้องการใช้กับกิจกรรมที่ไม่สะดวกที่จะใช้ไฟจากการไฟฟ้า เช่น ปั๊มน้ำในสวน บ่อน้ำ ไฟถนน ไฟริมรั้ว กล้องวงจรปิดนอกอาคาร เป็นต้น

ขอให้คิดไว้เสมอว่า การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จะต้อง “มีการใช้ไฟ ถึงจะคุ้ม” ตราบใดที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ แต่ถ้าเราไม่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ เลย พลังงานที่ได้จะสูญเปล่า นอกจากจะมี “แบตเตอรี่” ไว้กักเก็บพลังงาน

แบตเตอรี่ควรเป็นแบบ Deep Cycle Battery เท่านั้น จึงจะเหมาะกับการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะความสามารถในการจ่ายประจุได้สูงสุดถึง 75% ของความจุแบตเตอรี่

ยิ่งถ้าคุณใช้ไฟในเวลากลางวันจำนวนมากๆ  และสม่ำเสมอ การติดแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟให้กับผู้ที่ใช้งานจริงๆ

ข้อมูลจาก : www.ผลิตไฟฟ้าใช้เอง.com