ประเทศไทยเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือไม่

ดวงอาทิตย์ ถือกำเนิดมานานกว่า 4,500 ล้านปี ภายในอัดแน่นด้วยก๊าซไฮโดรเจนที่กำลังเผาไหม้ ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปแสงสว่าง ความร้อน และรังสีอีกมากมายหลายชนิด พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกภายใน 1 ชั่วโมง มากเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของมนุษย์ทั่วโลกใน 1 ปีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือไม่

ประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีมากกว่าประเทศในแถบยุโรปที่ปัจจุบันมีการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากแผนที่ความเข้มแสงอาทิตย์ของโลก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละ 4.7 – 5.5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าในประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยวันละ 3 – 4 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อตารางเมตรเท่านั้น

ที่มา : www.bangchak.co.th